دختری با کارتن بسته بندی گوجه برای خودش تاج عروس درست کرد

این مطالعه بر حمل و نقل میوه ها و سبزیجات منتخب در کارتن بسته بندی گوجه از مبدأ تولید آنها در جنوب اسپانیا به دو بازار مرجع، یعنی در داخل فرانسه (با میانگین فاصله حمل و نقل 1500 کیلومتر) و آلمان (با میانگین حمل و نقل) متمرکز شد. مسافت 2500 کیلومتر. میوه ها و سبزیجات زیر انتخاب شدند:
طالبی. خیارها. بادمجان. فلفل. گوجه فرنگیها. کدو سبز.

چندین سازمان مقرراتی را برای ارزیابی CFها تدوین کرده اند که شامل PAS 2050 پروتکل GHG (موسسه استاندارد بریتانیا، 2008) و ISO 14067 (ISO، 2018) می شود. برای این مطالعه، ISO 14067 به عنوان استاندارد مرجع انتخاب شد که به مستندات زیر نیاز دارد:

انتشارات مرتبط با مراحل اصلی چرخه زندگی و انتشار گازهای گلخانه ای از منابع کربن فسیلی.

کارتن

انتشار از منابع کربن بیوژنیک مهم است که توجه داشته باشید که CO2 بیوژن به طور جداگانه در این ارزیابی به حساب می‌آید

بدیهی است که خصوصیات فیزیکی هر میوه و سبزی، مانند ابعاد و وزن آنها، تأثیر مستقیمی بر سیستم ظروف مورد استفاده برای ذخیره و حمل 1000 تن محصول از طریق جاده از مبدا تا بازار مقصد دارد. شکل 10 و شکل 11 مقایسه CF هر سیستم محصول را برای همان مقصد نشان می دهد.

نتایج نشان می‌دهد که برای هر دو بازار مقصد، تأثیر بالاتری برای بادمجان‌ها به میزان 56 درصد نسبت به میانگین تأثیر برای فرانسه و CF یک شاخص محیطی مفید برای ارزیابی تأثیر واحد عملکردی هدف است، که به عنوان سیستم کانتینری برای ذخیره و حمل 1000 تن محصول از طریق جاده از جنوب اسپانیا به بازارهای صادراتی غالب فرانسه و آلمان تعریف شده است.

اگرچه تمام مراحل چرخه حیات بر CF تأثیر گذاشتند، فاصله حمل و نقل و سناریوی پایان عمر – که به کشور مقصد بستگی دارد – عوامل کلیدی مؤثر بر انتشار بودند.

نویسندگان مایلند از مهر و موم کیفیت کشاورزی UNIQ انجمن تولیدکنندگان کارتن راه راه اسپانیا (AFCO) و Instituto de Producción Sostenible (IPS، موسسه تولید پایدار) به خاطر حمایتشان که اطلاعات ارزشمندی را برای این مطالعه ارائه کردند، تشکر کنند.