پسته خام درجه یک جایگزین سرلاک برای بچه ها شد

مطالعات بالینی نشان داده است که مصرف پسته خام درجه یک تاثیر مثبتی بر نشانگرهای زیستی اکسیداسیون و دفاع آنتی اکسیدانی دارد.

در یک کارآزمایی تصادفی، کنترل شده، تغذیه متقاطع بر روی 28 بزرگسال با کلسترول بالا، کی و همکاران. نشان داد که مصرف جیره های حاوی 10 و 20 درصد انرژی از پسته باعث افزایش غلظت سرمی γ-توکوفرول، لوتئین و بتاکاروتن و کاهش غلظت LDL اکسید شده شد.

در یک مطالعه با طراحی موازی، 44 فرد سالم به‌مدت سه هفته به‌طور تصادفی در یک گروه رژیم غذایی معمولی بدون آجیل یا یک گروه پسته، شامل 20 درصد انرژی دریافتی روزانه آنها قرار گرفتند.

رژیم پسته با تولید مواد واکنش دهنده به اسید تیوباربیتوریک پتانسیل آنتی اکسیدانی خون را افزایش داد و سطح مالون دی آلدئید (MDA) را کاهش داد. در یک مطالعه آینده نگر، ساری و همکاران. رژیم غذایی مدیترانه ای را به 32 مرد جوان سالم داد. پس از چهار هفته، پسته با جایگزینی محتوای چربی تک غیراشباع که تقریباً 20 درصد کالری دریافتی روزانه را تشکیل می دهد به رژیم غذایی اضافه شد.

پسته

پسته وضعیت کل اکسیدان، هیدروپراکسید لیپیدی و مالون دی آلدئید را کاهش داد و سطح سوپراکسید دیسموتاز را افزایش داد. این مطالعات نشان می دهد که مصرف پسته ممکن است نشانگرهای استرس اکسیداتیو را در افراد سالم کاهش دهد.

هرناندز-آلونسو و همکاران، طی یک دوره 8 هفته ای، 54 فرد مبتلا به پیش دیابت را به صورت تصادفی در 2 توالی متقاطع مختلف شامل یک رژیم غذایی حاوی پسته (57 گرم پسته در روز) و یک رژیم غذایی کنترل قرار دادند.

در طول مداخله رژیم غذایی پسته، LDL اکسید شده به طور قابل توجهی کاهش یافت و در طول دوره رژیم غذایی شاهد افزایش یافت. یک بررسی سیستماتیک اخیر و متاآنالیز 11 RCT نشان داد که مصرف پسته به طور قابل توجهی سطوح MDA را کاهش می دهد.

بنابراین، این مطالعات نشان می دهد که پسته دارای عملکرد آنتی اکسیدانی است که به مزایای سلامتی مرتبط با مصرف آن کمک می کند. پسته یک غذای کامل پیچیده است که حاوی مجموعه ای از ترکیبات فعال زیستی مانند کاروتنوئیدها، پلی فنول ها، فیلوکینون و توکوفرول ها است. فعالیت آنتی اکسیدانی آنها به احتمال زیاد به دلیل اثر هم افزایی بسیاری از اجزا است.

گنجاندن غذاهای غنی از این ترکیبات زیست فعال محافظ سلامت در رژیم غذایی می تواند کیفیت زندگی را افزایش دهد و ممکن است بر روند پیری تأثیر بگذارد.